Publisert av: Bjørn Gunnar Lindalen | 19. januar 2009

Opprop mot regjeringens vern av religion


Regjeringen vil innføre et «vern av ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser» i straffeloven. Lars Gule og Nina Hjerpset-Østlie har lansert et protestopprop.

fritanke.no 19.01 2009

Regjeringen ønsker å verne religioner og religiøse følelser mot ytringer som er «forhånende eller på annen måte sterkt krenkende, fjernt fra ethvert saklig meningsinnhold».

Dette har fått Lars Gule og Nina Hjerpset-Østlie til å lansere et protestopprop.

– Jeg er bekymret for at det varslede forslaget vil forhindre reell og nødvendig religionskritikk, heter det i oppropet.

– Hva menes med «kvalifiserte angrep»?
Oppropet slår fast at det ikke bør være et offentlig anliggende å beskytte eller legitimere subjektive, religiøse følelser.

– En slik politikk kan lett åpne for subjektiv vilkårlighet i en eventuell straffeforfølgelse av religionskritiske ytringer, heter det.

Stadig flere protesterer mot

regjeringens forsøk på å verne

religion og religiøsefølelser

mot kritikk. Sjekk oppropet her.

Oppropet etterlyser også en konkretisering av hva som skal regnes som «kvalifiserte angrep på religioner og livssyn». Oppropsteksten uttrykker videre en bekymring for at det varslede forslaget vil forhindre reell og nødvendig religionskritikk.

– Dette vil isåfall styrke religiøse dogmer på bekostning av annerledestroendes/ ikke-troendes ytringsfrihet. Med andre ord risikerer vi at hva noen føler er hellig, vil måtte holdes hellig av alle. Dette kan i seg selv representere en uakseptabel innskrenking av fritenkeres og ikke-troendes ytringsfrihet, og i verste fall innebære en diskriminering av ikke-troende, heter det i oppropet.

For viktig til å bli forbigått i stillhet
– Denne saken er for viktig til at den kan passere i stillhet. Jeg synes det er underlig at ingen medier later til å være interessert i saken. Dette oppropet er et forsøk på å gjøre noe med det, sier initiativtaker Nina Hjerpset-Østlie til Fritanke.no.

Hun ser en klar parallell mellom dette utspillet fra regjeringen, og det som skjer i FN for tiden.

– Både i FNs menneskerettighetsråd og i FNs generalforsamling har man nylig fattet vedtak som søker å beskytte religion på bekostning av ytringsfriheten. Mange vestlige land har stemt imot, men har blitt nedstemt at de islamdominerte statene og deres allierte. Dette er en skremmende utvikling, sier Hjerpset-Østlie. (se lenker nederst for mer detaljer)

Hjerpset-Østlie tror oppmerksomheten rundt saken vil øke etterhvert som flere kjente personer slutter seg til oppropet.

– Vi har mange kjente personer på underskriftslista, og etterhvert som pressen skjønner at dette faktisk handler om at ytringsfriheten er truet, så tror og håper jeg saken vil få mer oppmerksomhet, sier hun.

Her kan du lese og skrive under oppropet

Advertisements

Responses

 1. FORSKNING ER VÅR ENESTE REDNING!
  Endelig kom det en blogg hvor man får lov å kritisere det som så mange mener er det viktigste i menneskenes liv, nemlig religionen! Håper så mange som mulig vil delta i denne debatten, og at den kanskje kan belyse de mørke siden i religionenes historie.
  Jeg takker for tipset og skal heretter følge Deres råd. Dette er bare et sammendrag av gamle og nye tanker, og De må gjerne slette dem.
  Innledningsvis leser vi at å ha en tro på en Gud skaper glede hos mange.
  Men er vi skapt slik at det gleder oss å tro at de fleste mennesker skal tilbringe et evig liv i et glohett Helvete?
  At vi mennesker er en del av universet, kan vel ingen benekte, derfor tror jeg at Gud også er en del av universet, og ikke fra en annen verden, slik som religionen til tilsier!
  Selv om vitenskapen ikke er ufeilbar, så gjør den ihvertfall iherdige forsøk på å finne sannheten.
  Likevel så tillater den å likestille teologifaget og naturvitenskapelige fag på universitetet, til tross for at den VET at teologi bare er basert på tro!
  Eller skal vi heller si overtro?
  Jeg ser at universitetet synes de får for lite penger til forskning,(altfor lite) og det er jeg helt enig i, men bruker universitetet pengene de får, bare til nyttig forskning?
  Er det ikke sløsing med midlene når store summer går til utdannelse av overtroiske personer?
  Er det fornuftig å investere så store summer i ren og skjær overtro?
  På bekostning av reell forskning?
  Og nå er det komme på tale å gi Imanere universitets-utdannelse, og da blir det vel enda mindre penger til nyttig forskning!
  Og da risikerer vi at kristne og muslimer slå seg sammen for å bekjempe vitenskapen.
  Vi blir med andre ord ført tilbake til middelalderen hvor kirken hadde all makt.
  Og når man vet at ingen har tatt livet av så mange mennesker som kristendommen, så burde folk snart se all falskheten i religionen!
  Når vi blir gjort kjent med kristendommens blodige forhistorie, skulle man tro at det å kalle seg kristen, vile føre til en slags skamfølelse og skyldfølelse, isteden for en glede og stolthet.
  Jeg har hørt mange ganger at det tyske folket, er lei seg og skamfulle for Hitlers grusomme handlinger i den andre verdenskrig.
  Ordet «tysker» ble et skjellsord, Men hva kunne de for det? nå lovpriser nesten alle tyskere demokratiet, og kjemper innbitt mot ekstremister og fundamentalister.
  Dette er noe de kristne burde ta lærdom av, å gå stille i dørene og holde sin overtro for seg selv!
  Hitler brukte også et kors som symbol på frihet fra uønskede raser. Enten var du for eller imot!
  Det var ingen mellomting, og stakkars de som våget å prottesere! Tenk om tyskerne enda gikk rundt med hakekorset og ropte «Heil Hitler» og forkynte for hele verden om saligheten i «Det tredje riket»?
  De kristne bruker akkurat den samme fremgangsmåte, også her dreier det seg om du er for eller imot.
  Men her er det bare valget mellom «frelst eller ufrelst»!
  Og deres slagord er halleluja!
  Hitlers budskap var å «frelse Europa», og tilhengerskaren var stor og entusiastisk.
  Men heldigvis var det noen som innså faren i denne ideologiske troen og og gikk til kamp for å få slutt på tyranniet!
  Likheten mellom Hitlers budskap og budskapet teologene kommer med (etter årelang utdannelse), og som kringkastes over hele verden er slående!
  Føreren (Gud) tåler ingen motstandskamp eller at noen sier han i mot!Her gjelder det å være på den ette siden?
  Evig fortapelse og evig pine for de som ikke deler deres syn!
  Kan det virkelig skape glede?
  Voksne personer som tar doktorgraden, basert på noen eldgamle skrifter, som bare er avskrifter av avskrifter, som egentlig stammer fra en babylonsk kultur som eksisterte for 5.000 år siden?
  Det er en historisk kjensgjerning at religionen alltid har hemmet vitenskapen, og fortsatt gjør det, ja, til og med motarbeider den.
  Likevel bevilger myndighetene midler til dette fakultetet, på linje med andre sannhetsøkende forskere!
  Det er jo et paradoks, at dette hemmer vitenskapen i dobbelt forstand?
  For det første benekter de å anerkjenne vitenskapelige fakta, dernest legger de beslag på midler, som i steden kunne gått til seriøs forskning, slik som fysikk og medisin!
  De gjør altså forsøk på å fjerne sannheten og erstatte den med overnaturlige metaforer og løgn!
  I dette innlegget, som nok blir for langt, har jeg betegnet disse fakta-fornektere for
  KJERRINGA MOT STRØMMEN,
  fordi de ligner påfallende om denne eventyr-skikkelsen!
  Går utfra at alle har hørt om henne?
  Hun som ville klippe kornet isteden for å skjære?
  Det er bare et eventyr, men selv et eventyr kan ha et snev av sannhet i seg.
  Det høres utrolig ut, men jeg tror at alle mennesker har en liten «kjerring mot strømmen» i seg.
  Og enda mer utrolig er at denne kjerringa er et nødvendig hjelpemiddel for oss mennesker, i den forstand at uten denne eventyrskikkelsen ville alt som heter utvikling av menneskeheten ha stoppet opp for mange tusen år siden.
  I disse dager er det stor oppmerksomhet om en Britisk forfatter som heter David Irving.
  Han hevder at jødeutryddelsen under krigen aldri har funnet sted?
  Enda det foreligger eksakte bevis for at det virkelig har funnet sted.
  Altså et tydelig tegn på «Kjerringa mot strømmen!»
  Denne fornektelsen av fakta vekker avsky, og folk går i tog for å protestere mot denne løgnen.
  Og det er både en riktig og sunn reaksjon.
  Man må virkelig undre seg over hva det er som får en så begavet mann til å benekte sannheten?
  Det kan ikke være annet enn hans IDEALISTISKE TRO, som er årsaken til hans skråsikkerhet.
  I hans tilfelle må det gå an å stemple hans tro som det samme som misbruk av troen!
  Vi hører ofte ordtaket om at «tro kan flytte berg», og jammen tror jeg at det er noe i det også.
  Men Irvings klokke-tro på at historien lyver, er ikke så enestående som man skulle tro.
  Det kan høres underlig, men det er et faktum at det er det samme med tro som med alkohol, narkotika og andre rusmidler.
  Misbruk er ødeleggende!
  Men alle er en uerstattelig som tjener, men forferdelig som Herre!
  Og troen er intet unntak!
  Tro er innebygget i oss mennesker for at vi skal greie å utrette noe!Uten en tro på oss selv, og uten tro på å overvinne alle hindringer som møter oss, ville vi ikke ha eksistert idag!
  Altså er troen også en aldeles god tjener, men den er en grusom Herre!
  For når troen tar overhånd, er det ikke lenger en god tjener, men blitt til en fanatisk og farlig Herre.
  Da er det ikke lenger vi som styrer troen, men den har fått overtaket og styrer oss!
  Da er det gått så langt at VI ER BLITT TROENS SLAVER!
  Dette ser vi daglig mange eksempler på.
  Akkurat som Irving benekter Holocaust, benekter mange begavede mennesker for eks, evolusjons-teorien, til tross for at det stadig dukker opp beviser for at den er sann.
  Men det hjelper ikke med bevis, troen på en allmektig Gud, som kan bryte naturlovene, er så sterk, at man finner på de merkeligste bort-forklaring på disse bevisene for ikke å svekke troen.
  Og for å bevise at bibelen er den eneste sannhet!
  Statsledere avlegger, med hånden på bibelen, en symbolsk ed på å holde seg til guds ord, og alltid fremme sannheten!
  Vi gjør alt vi kan for å bevare troen! (eller rusen?)
  Akkurat som alkoholikere og narkomane
  Hos noen er troen så dominerende, at all fornuft, all logikk og rasjonell tenkning som har så stor betydning, er helt fraværende og den
  kan få bisarre utslag.
  Kollektive selvmord, martyrdød og selvplaging og fordømmelse av våre medmennesker, er så utbredd at det kan true vårt samfunn.
  Selv vitenskapsmenn og høyt utdannede mennesker lar seg rive med i fanatismens og overtroens ødeleggende verden.
  De som er satt til å lede sitt folk, velsigner troen og bevilger store summer til å forsterke den!.
  I disse dager er oppmerksomheten rettet mot et fossilt funn som bekrefter evolusjons-læren og beviser at de bibelske skrifter er løgn. Likevel fortsetter vi å basere vårt liv på denne løgnen, og nå er det ingen som går i demonstrasjonstog for å protestere mot denne løgnen!
  Troens tyranni er godt dokumentert med Hitler og Stalins ideologiske tro, som førte til de verste grusomheter som noensinne har funnet sted.
  Å benekte fakta har man lov til i et demokrati, for det er beskyttet av ytringsfriheten, og det er vi glad for, men når de kristne er godt kjent kristendommens blodige forhistorie, og allikevel forfekter denne vrangforestillingen, og til og med, har den som statsreligion, da er det på tide å rope et varsku, og advare folk om denne faren som truer oss!
  Men enda verre er det når troens mektige lakeier, forkynner sitt menneske-fientlige budskap, om full underkastelse av løgnens skremmende betingelse for å slippe unna noe som må betegnes som en ubeskrivelig og evig tortur!
  Alt dette er velsignet av myndighetene, av de intellektuelle eliten, og til og med av vitenskapen!
  Vitenskapen utelukker ikke en høyere makt som styrer naturlovene, men dessverre er det mange som lar seg rive med i forestillingen om at denne høyere makt må være fra en annen, fiktiv verden.
  Og likedan at denne guden er i besittelse av menneskelige trekk, slik som sinne og vrede som han lar gå utover oss mennesker.
  Til alle tider har folk gjort mye rart for å blidgjøre ham.
  For eks. liker denne guden at vi piner oss selv, ofrer både mennesker og dyr til hans ære, og han velsigner oss når vi tar livet av de som ikke tror på ham?
  Alle mennesker leter etter sannheten, som kunne forklare naturens mysterier, og de aller fleste tror på en høyere makt som styrer naturlovene.
  Ja, verden vil bedras, og i følge de troende, finnes det nok ikke noe håp for oss som ikke tror!
  Av kjærlighet til oss sender ha oss til et glohett helvete!
  Å komme med en antydning om en mer menneskevennlig Gud, som er hos oss i universet, og som ikke straffeforfølger oss, blir møtt av ville protester, for en slik Gud som ikke straffer, vil vi slettes ikke ha.
  Jeg er sikker på at når den dagen kommer at vi kan bevise at vår jord påvirkes av kraften fra universet, (GUD?) vil folk protestere å kalle det for vantro og løgn!
  Vår ugudelige nabo må ikke innbille seg at han slipper å måtte stå til rette for sin vantro?
  Kan en slik tanke skape glede?
  25 desember 2012 skal det skje!
  Da kommer Jesus igjen og henter de troende, og tar de med seg til Paradiset.
  Da kan de andre ha det så godt, de har fått det som fortjent!
  AMEN!
  Religionen er med på å forkorte menneskehetens eksistens!
  Fordi de forsøker med alle midler å motarbeide de som søker etter sannheten.
  Men hvis noen forsøker å finne en naturlig forklaring på ting som teologien tar som «bevis» for sin Guds eksistens, så får man bare høre at det er sykelig fantasi, og i strid med naturlovene, selv om det ville gi svar på mange uløste gåter.
  De vil simpelthen ikke gi avkall på troen på undere og mirakler!
  DE ER REDD FOR SANNHETEN!
  Og dette godtar dessverre vitenskapen uten protester?
  Jeg tror at mange er enige om at det eksisterer en høyere makt, og vi kan godt kalle det for Gud.
  Vitenskapen utelukker heller ikke dette.
  Og det som kalles «Den Hellige Ånd», tror jeg også på, men kaller det for universelle frekvenser?
  Videre tror man på et evig liv, som også samsvarer med min tro.
  Men når vi kommer til Jesus stopper enigheten med de kristne.
  Han blir kalt for frelser, mens jeg påstår at vi trenger ingen frelser, for min Gud er ikke ute etter å straffe folk, og da er det heller ingenting å frelses fra!
  Men de kristne kan ikke tenke seg en Gud, uten straffedom og fortapelse, og for å berolige folk måtte Jesus oppfinnes for å gi folk dette halmstrået for å unngå den evige ild.
  Men hvem kan vi stole mest på?
  Vitenskapen eller Gud?
  Men når noen skriver at Obama passer godt til Bibelens beskrivelse av djevelen, få jeg ganske enkelt fnatt!
  Og de tilføyer at undergangen kommer i 2012, for da blir Obama gjenvalgt som president!
  At Gud kan redde oss er jeg nokså sikker på, men ikke en Gud fra en annen verden, som bare er ute etter å straffe oss!
  Når det er sagt, så vil jeg bare tilføye at mitt budskap går ut på å få bort dette negative forestillingen om at alle er «syndere», og må «frelses» for å unngå fortapelsen.
  Min Gud er ikke ute etter å straffe oss.
  Det er en gammel overtro, da folk så på alle naturkatastrofer som Guds straffedom.
  Idag så vet vi at alt som skjer, følger naturens uskrevne lover, og at det som vi ser på som overnaturlige ting,også følger naturens lover, bare det at vi ikke er kjent med alle disse .
  Akkurat som vi er fanger på vår planet, er vi også fanger i universet!
  Ville ikke folk få det mye bedre hvis de slapp å ha denne trusselen om evig pine hengende over seg?
  Og hvis universitetet hadde forsket på en Gud av denne verden, så ville det teologiske fakultetet virkelig hatt en meningsfylt oppgave.
  Budskapet mitt er bare at, ingenting forsvinner ut av universet, som både Gud og mennesker er en del av.
  Det har også vært mye tale om en universell bevissthet, og at vår bevissthet bare er en del av den universelle.
  Hvis det er en snev av sannhet i det, vil det kunne forandre på vårt syn på vår tilstedeværelse i dette enorme univers.
  For vi er i universet, er en del av universet, og spørsmålet er om vi kan forlate universet.
  Boken min «utopi eller virkelighet» tar for seg begrepet, «jeiet»,(at jeg er akkurat meg), også er universell, eller en del av noe større?
  Mange er sikre på et evig liv, og ser frem til å tilbringe evigheten i paradiset, eller helvete!
  Den eneste betingelsen for et godt og evig liv i paradiset, er å se bort fra logikk og fornuft, og bare tro på denne guden fra en annen verden, som griper inn i vårt liv, og straffer de som tviler.
  Og de velutdannede teologene forteller oss daglig, at vi skal få igjen vårt legeme, og enten leve lykkelig i paradiset, eller brennes i evig tid i helvete!
  Kan man med hånden på hjertet, tro på dette og samtidig føle glede?
  Jeg har tillatt meg å så tvil om at en Gud fra en annen verden, påvirker dette universet vi lever i, og heller ha en tro på at universet er en Gud av denne verden.
  Altså, et alternativ til den tradisjonelle Gud, en Gud som ikke straffer!
  Vi behøver ikke gå over bekken etter vann for å finne Gud!
  Universet er stort nok til å romme både Gud og mennesker.
  Min Gud ser ikke ut som et menneske, og min Gud er ikke ute etter å straffe oss.
  HVORFOR MÅ DE KRISTNE ABSOLUTT HA EN STRAFFENDE GUD?
  Jo, sier de, Fordi ALLE MENNESKER ER SYNDERE, OG DERFOR MÅ DE STRAFFES
  Hvis 6 milliarder mennesker synder hele tiden, så er det forståelig at deres Gud alltid er sint!
  For han er jo som oss, påstår de kristne?
  JEG ER STERKT IMOT AT NOEN FÅR LOV Å HEMME VITENSKAPEN!
  Derfor mener og tror jeg at døden ikke er en endestasjon, og vi behøver ikke å frykte det som venter oss på den andre siden.
  Og vi behøver slett ikke skynde oss å fortelle våre barn at de er syndere, så snart de blir store nok.
  Vi skal ikke gi noen et negativt syn på seg selv, og slutte å berette om fortapelsen!
  De kristne er fast i sin tro på at vi skal få igjen vårt gamle legeme, ferdig reparert, mens min tro er at vi kanskje får et nytt legeme.
  Og da kan man spørre: hvilken av disse to alternativene er mest troverdig?
  Vi vet at selv om kroppen vår blir brent, så forsvinner den ikke ut av universet!
  Noe blir til varme og noe blir til jord, eller andre energiformer.
  Men livet og egoet?
  OG GENET!
  KAN DET NOEN GANG FORSVINNE?
  Blir det også til annen energiform?
  Jeg tror at det er en av to ting som skjer når vi dør, ENTEN EVIG LYS, eller EVIG MØRKE!
  Begge deler er like bra, og vi har ingenting å frykte!
  Hvis det første er riktig, er døden bare en forflytning, og det siste betyr evig hvile!
  Derfor er aktiv dødshjelp ikke uforsvarlig.
  Heller en lettelse, både for den det gjelder og de pårørende.
  Og bare tanken om at den døde kanskje ikke forlater universet, gir jo også en trøst for de som er igjen!
  Synes ikke også dere at det gjør vondt å høre om alle grusomheter mange barn blir utsatt for av voksne, kristne prester og andre skruppelløse menn?
  Og bruker sin utdannelse til å skremme vettet av folk?
  Er det ikke fortapelse vi får servert hver eneste dag, fra nettopp prestene?
  Er det galt å protestere, og enda verre prøve å gjøre noe med det, ved å skrive om det?
  Og heller la være å bry seg?
  Det er mulig at det jeg kommer med blir oppfattet som mas og useriøse fantasier,, men jeg har virkelig forsøkt å få svar på mine spørsmål hos kompetente forskere her i landet, men det overasker meg at absolutt ingen faktisk vet,(ihvertfall ikke sikker) og mitt inntrykk er at ingen heller ikke er forundret over hva som vedlikeholder varmen i jordas indre som avgir ca:5000 GWh som hele tiden ser ut til å bli erstattet av en ukjent kilde?
  Forskerne tviholder på den eksisterene teori, og avviser alle forsøk på å endre den.
  Det er radioaktiviteten som forårsaker varmen i Jorda!
  Det hjelper ikke at det som kommer ut fra det indre ikke avgir stråling?Ingen kan tenke på at det kan være noe annet det forskerne sier!
  Det finnes utallige eksempler på at vitenskapen nødig gir slipp på en teori, uten at det foreligger eksakte bevis på en annen teori.
  Ptolemaios var en stor vitenskapsmann, og hans avhandling(Almagest) om universet holdt stand i 1400 år!
  Men i 1543 kom Copernicus med en helt ny teori som revolusjonerte hele verdensbildet.
  Siden er hans teori blitt forbedret og utvidet og nå er det vel ingen som tviler på at han hade rett.
  Senere fulgte Gallilei, Newton og Einstein.
  Einsteins teori trodde man lenge var enerådende, men i det siste er det fremkommet ting som synes å skape tvil om også hans teori ikke er helt fullkommen.
  Stephen Hawking er den siste fysikeren som prøver å forstå universets irrganger, og har utarbeidet sin teori, som for tiden blir akseptert av alle vitenskapsmenn.
  Så der står vi altså idag, og motsetter oss alle forsøk på å endre dagens teori.
  Han er en blant mange forskere som tror at det såkalte «svarte hull» kom først!
  Og hvis det er riktig, så føyer det til enda et punkt, som støtter min teori om at materien er påvirket av en kraft,(EF) som den ikke trenger for å være stabilt, og som den så avgir som gravitasjon?
  Materien ble til omlag 300.000 år etter Big-Bang, og da var ikke universet så stort som det er idag, slik at energien da var mer konsentrert enn den er nå.
  Og galaksene dengang var vel bare gass- og støvpartikler som klumpet seg sammen og ble kanske til et svart hull.
  Ekstrem konsentrert energi påvirket altså materien da, og energien den avga som gravitasjon, måtte da også være mye sterkere enn den er idag, slik at svarte hull hadde lettere for å oppstå?
  Da stemmer min teori om at når en kraft påvirker materien, så kvitter materien seg med den, i form av gravitasjon, magnetisme eller elektrisk kraft!
  Så etter hvert som universet blir større, ble energien mere spredd, og materien ble da tilført mindre og mindre energi, og tyngdekraften ble smått om senn bli redusert?
  Og derfor er det ikke utenkelig at «svarte hull», ble skapt i en «ÆRA» med ekstrem sterk gravitasjon!
  Med andre ord kan man si at gravitasjon minket proporsjonalt med universets utvidelse, og det er ikke utenkelig at materien engang blir så spredd at den rett og slett blir å betrakte som ikke eksisterende?
  Det ville isåfall være en følge av min teori.
  Ihvertfall styrker denne tanken meg i min teori om at materien er påvirket av en kraft fra universet, som vi kan gjøre oss kjent med og utnytte til beste for menneskeheten?
  Derfor håper jeg at forskere og også vanlige folk vil ofre noen tanker på denne teorien, for HVIS den har et snev av sannhet, så vil det få stor betydning for oss mennesker!
  Vitenskapen har slått fast, at alt vi ser, er former for energi, og at den verken kan oppstå eller forsvinne!
  Derfor er det uhørt, og kanskje frekt og forsøke å antyde noe som ikke er i samsvar med nåtidens vitenskapelige konklusjoner, og det er fullt ut forståelige, at forskere benekter noen innblanding i deres syn på universet!
  I begynnelsen av forrige århundret var det en bitter strid mellom Einstein og Lemaitre i synet på universet.
  Einstein mente det var statisk, mens Lemaitre mente det var ekspanderende.
  Hvem hadde rett?
  Som vi senere skal se, så inngår det i min teori at universet når igjen seg selv, og er både statisk og ekspanderende, så begge disse store vitenskapsmenn hadde rett.
  Nå er det vel ikke riktig å si at det når igjen seg selv, fordi det sannsynlig alltid har vært en sluttet krets.
  At det når igjen seg selv betyr at det at det alltid vil vende tilbake til utgangspunktet.
  For når Big-Bang startet, så utvidet det seg i alle retninger, og dannet altså større og større sirkler.
  I alle faser var det altså et statisk objekt!
  At det også er ekspanderende er fordi det er grunn til å tro at det også roterer?
  Det beveger seg både utover, med en bestemt hastighet, og rundt sentrum med en bestemt hastighet.
  Å tenke seg at universet er uendelig er uvesentlig, for uansett størrelse så er det et stabilt objekt med grenser og et internt system! Det ser ut som at det må være helt bestemte forhold, for at noe nytt skal bli til.
  Derfor må tidspunktet for dannelse av materie, skyldes at universet akkurat da, hadde den rette størrelse,hastighet og temperatur!.
  Etterhvert kom de tyngre stoffene, og dermed også livet.
  Men utvidelsen av universet stanset ikke, og ingen kan forestille seg hva som kom senere.
  Noe vil slutte å eksistere, og noe nytt vil dukke opp.
  En mulig hendelse kan være at universet kolliderer med et annet univers,(hvis de finnes) og da frigjøres energi, som kanskje blir starten på et nytt univers?
  Dette spiller ingen rolle for oss, for akkurat nå er universet passe stort og har en passe hastighet, og derfor eksisterer vi!
  I begynnelsen ble tiden etter Big-Bang oppdelt i forskjellige «æra». Det ble satt navn på dem, for eks. hadrontiden, leptontiden osv. og alle hadde en viss varighet.
  Men da var universet knøttlite, men utvidelses-hastigheten ekstrem stor, og derfor ikke så rart at partikler kolliderte, og energien i dem skiftet form.
  At noe ble kalt anti-materie, må vel være at hastigheten i kollisjons-øyeblikket var så stor at de utslettet hverandre.
  Akkurat dette kan vi oppleve idag, ved å betrakte nordlyset!
  Partikler fra Solen kolliderer med partikler i atmosfæren og blir til lys!
  Vanlig materie og antimaterie har motsatte fortegn, og det har jo også partiklene fra Solen og atmosfærens partikler.
  Men her er det partiklenes retnings-hastighet som er fortegnet.
  At det er mindre anti-materie nå, er vel på grunn av en mer spredd materie, og således mindre sjanse for kollisjoner.
  Akkurat nå kan vi være i en æra som kan kalles «livstiden» eller skal vi heller betegne det «materie-tiden»?
  Og det kan bety at det også kan finnes liv andre steder i universet!
  Men en gang vil denne æra også være over?
  Og hva blir den neste?
  Varigheten av disse æra er kortere, jo nærmere Big-Bang de eksisterte, og vi vet ikke hvor lenge vår æra vil vare.
  Neste æra vil kanskje vare evig?
  At det nå er observert objekter i en avstand på 13 milliarder lysår, som betyr at objektet er slik det var 600 millioner år etter Bing-Bang, er oppsiktsvekkende, men det utelukker ikke at Big-Bang engang har funnet sted.
  Men alderen må kanske vurderes på nytt?
  Men Big-Bang må på en måte være sentrum av universet, og som vi skal se, mest sannsynlig at det roterer.
  At objekter ser ut til å fjerne seg fra hverandre, behøver nødvendigvis ikke være et bevis på at det roterer, men uten rotasjon ville galaksene (sett fra oss)bevege seg i bare en retning , og hastigheten ville være tilnærmet homogen.
  Og den økende avstand mellom objektene, ville fulgt et geometrisk mønster, som ville være lett å regne ut.
  Nå ser vi at galaksene ikke følger disse naturlover, og det forsterker synet på et roterende univers, eller påvirkning av en ukjent kraft,?
  Rotasjonen kan anskueliggjøres med en LP-plate med en jevn rotasjonshastighet.
  Platens rotasjonshastighet er jevn, men strekningen stiften tilbakelegger, øker med avstanden fra sentrum.
  Stiftens hastighet øker altså proporsjonalt med avstanden fra sentrum.
  Overført til universet, så vil de objektene som er lengst fra sentrum av universet, tilbakelegge en lengre strekning på samme tid som objekter nærmere sentrum.
  Rotasjonen kan derfor gi en forklaring på hvorfor hastigheten som galaksene fjerner seg fra hverandre, øker jo lenger vekk de er, sett fra Jorden!
  Noe som stemmer med rød-forskyvingen.
  Men at Jorden skulle bli skapt, 8 milliarder etter dette gamma-glimtet, betyr at vi befinner oss lenger vekk fra universets sentrum, enn galaksen som forårsaket dette gamma-glimtet, og det betyr igjen at vi ser innover i universet?
  Fra vårt observasjons-punkt ville det se ut som om galaksene fjernet seg fra hverandre, og fra oss, med mindre hastighet enn beregnet!
  Altså blå forskyving!
  Derfor tror jeg at Jorden allerede var skapt 8 milliarder år før dette gamma-glimtet, og at vi ser utover i rommet, som igjen betyr at universet er eldre enn 13,7 milliarder år!
  Det utelukker ikke eksistensen av «mørk energi» (EF), for det må være den som er selve drivkraften som får universet til å utvide seg?
  Den påvirker trolig materiens indre,stabile system, som avgir denne energien, og som er motsatt rettet enn EFs retning, og kalles gravitasjon?
  Det er jo akkurat det samme som skjer med lysets påvirkning på materien.
  Reflektert lys fra en gjenstand, er motsatt rettet enn det innkommende lyset.
  Det er derfor grunn å anta at universet virkelig er et objekt med en universell indre struktur som bare kan endres ved en påvirkning fra en ytre kraft.
  Jeg forsøker i boken min å fremsette en teori som kan være en troverdig forklaring på dette fenomenet som virker naturstridig og uforstående.
  Hele saken dreier seg om bare en eneste ting.
  Er det en eller annen kraft fra universet som påvirker materien?
  Jeg er temmelig overbevist om det!
  Denne tanken om at det kanskje går an å hente all den energi vi trenger fra universet, er blitt som en besettelse som det er umulig å bli kvitt!
  Enten er jeg inne på noe, ellers tar jeg fullstendig feil.
  Hvis det første er riktig, har vi en lysende fremtid i møte, men tar jeg feil, ser det heller dystert ut.
  Det er bare derfor jeg skrev denne boken, «utopi eller virkelighet»,for å få så mange som mulig til å fundere på denne gåten.
  Og i min leting etter noe som kan bekrefte eller avkrefte mine ideer, så kom jeg over forskning. no og oppfattet det som en oppfordring til sende inn ideer og teorier, og her kommer hele greia så dere får dømme selv.
  Ingen kan vel benekte at det eneste som er synlig av dette enorme universet er det vi kaller materie.
  Men materien i seg selv er også usynlig for oss mennesker, men under visse omstendigheter gjør den seg synlig ved å avgi energi i form av elektromagnetisk stråling som vi kaller lys.
  Det vil si at hvis ikke materien er påvirket av en energi utenfra, så hadde vi ikke kunnet observere den, iaktta den, eller se den.
  Denne delen av universet ville også være usynlig i våre øyne, akkurat som resten av universet.
  Vi er helt avhengig av at materien avgir forskjellige former for energi for at vi skal kunne registrere den.
  Sansene våre ville ikke ha noen nytte, hvis vi ikke mottok energi som materien avgir.
  Men for å kunne avgi energi, så må også materien ha tilførsel av energi, og den må komme et sted fra, og Solen er en slik energikilde som tilfører materien energi så den blir synlig for oss, men resten av universet er det ikke mulig å registrere for oss.
  Mørk materie,(FM) avgir energi som påvirker vanlig materie, men den energien må også komme et steds fra, og det må være mørk energi (EF) som gjør at all materie avgir energi, og noe av det kan vi registrere med våre sanser.
  Men materien består av, eller er sammensatt av atomer og molekyler, som danner et system, som fortoner seg som et stabilt objekt med helt bestemte grenser som, på grunn av treghet, motsetter seg enhver forandring av det interne systemet, slik at om vi tilfører objektet en eller annen form for energi, så vil det helst beholde det opprinnelige systemet ved å kvitte seg med den tilførte energien, og hvis objektet blir utsatt for en jevn og konstant tilførsel av energi, så vil objektet avgi en jevn og konstant energi, og det er dette som fører til at materien , blant annet, blir synlig slik at vi kan observere den.
  Det er en alminnelig mening at mørk energi har en motsatt virkning av gravitasjon, fordi det ser ut som om den presser materien fra hverandre, slik at galakser og galakse-hoper fjerner seg mer og mer fra hverandre.
  Dette kan ikke skyldes annet enn at universets utvidelses-hastighet er høyere enn materiens hastighet.
  Hvis universet utvidet seg med samme hastighet som materien ville gravitasjonen være den dominerende kraften, og det ville ha ført til at galaksene hadde klumpet seg sammen, og tilslutt blitt en eneste stor materie-klump med en enorm gravitasjon.
  Nå vet vi at det ikke er slik, galaksene fjerner seg fra hverandre, og det må skyldes universets enorme hastighet.
  Denne hastigheten kan derfor ikke være det samme som betegnes som mørk energi, for hastighet er godt kjent begrep.
  I singulariteten var ikke hastigheten kommet i stand, men energien var der, og blir betegnet som superkraft.
  Og denne energien har ikke forlatt universet, selv om det er blitt større, men er fremdeles til stede og det er det jeg har betegnet som EF og FM.
  Derfor mener jeg at forestillingen om at det er mørk energi som sprer materien er en avledende teori som er egnet til å ta bort forestillingen om universets virkelige energimengde.
  Vi er med andre ord inne på et blindspor, og har kjørt oss fast i en teori som avleder oss bort fra å forske på det som kan være en mulig løsning på universets gåter.
  Men mange forskere vil hevde at det er denne spredningen av galakser som er årsaken til at teorien om mørk energi oppsto?
  Hvis vi tar bort denne forklaringen på materiens oppførsel, så vil vi være tilbake til utgangspunktet, og mørk energi og kanskje mørk materie ikke eksisterer i det hele tatt!
  Men energien som var i singulariteten er ikke forsvunnet, det er bare det at vi ikke har den minste anelse hvilken form den har, og vi vet ikke om den vekselvirker med materien.
  Hvis vi nå slutter å fokusere på tanken om mørk energi og mørk materie, og heller kalle det for energifrekvens(EF) og frekvens-materie(FM), og tar det som utgangspunkt, så tror jeg at forskningen ville komme et skritt videre, og det er det jeg forsøker å antyde i denne boken..
  At materien danner et stabilt objekt, kan vi finne utallige eksempler på. At det er slik det er skyldes nettopp FM.
  Den gjør at materien eksisterer, og skulle det av en eller annen grunn, skje en endring i det interne systemet, så sørger FM for at systemet gjenopprettes.
  Et eksempel er et jernstykke som vi kan tilføre energi, i form av elektrisk strøm.
  Da blir det indre systemet endret, og FM sørger for at jernstykket kvitter seg med den overflødige energien ved å skape et magnetisk felt.
  Og så lenge strømmen går, er det også et magnetfelt.
  Da er det vi selv som tilfører jernet energi.
  Men som vi skal se senere så trenger vi slettes ikke å tilføre jernet energi, for at det skal danne et magnet felt.
  Hvis vi bare tilsetter det et annet grunnstoff, blir det under spesielle omstendigheter, tilført energi fra et annet sted?
  Og det kan ikke være annet enn EF som sørger for det. Og da er vi ved sakens kjerne.
  FM gjør materien stabil, og gjør at den er slik den er, og EF er det som endrer materiens indre system, og gjør at den avgir EFs energi i form av et magnetfelt, et gravitasjonsfelt og også et elektrisk felt.
  Hvis vi har en klar forståelse for dette, så er det mange brikker i puslespillet som faller på plass!
  Protonet er atomets kjerne og er positiv elektrisk ladet?
  Men hva er det som lader det opp?
  Vi vet at protonet besår av kvarker.
  De er ikke like, men sammen utgjør de en kraft som er stabil.
  Det er mange forskjellige typer kvarker, og dett er deres innbyrdes sammensetning som gjør det stabilt, slik som hos nøytronet.
  Det er verd å legge merke til forskjellen mellom protonet og nøytronet. Det forteller oss, at selv på atomnivå, søker materien å være et stabilt objekt!
  Nøytronet er på grunn av kvark-sammensetningen, avhengig av en ytre påvirkning for å være stabilt, mens protonet, med en annen kvark-sammensetning, ikke har behov for all påvirkning, slik at noe av den tilførte energien blir avgitt til elektronet for at det skal være stabilt!
  En kraft som det avgir i form av et elektrisk felt.
  Protonet er lite, og den kraften det avgir går til elektronet, og sammen danner det et stabilt objekt, som ikke lar seg forandre uten tilførsel av en kraft utenfra?
  At vi kan observere et objekt skyldes utelukkende våre fem sanser, som har den enestående evnen til å omdanne objektets avgitte energiform til en energiform som gjør det mulig for vår hjerne å registrere objektet
  Nå har vi sett at både dannelsen av et magnetisk felt og et elektrisk felt kan skyldes en ytre påvirkning. Men nå er det gravitasjonen vi skal prøve å finne opphavet til.
  Tenk nå på det interne systemet i jordkloden, og vær åpen for tanken om at den kontinuerlig tilføres energi fra EF, som den slettes ikke trenger for å være et stabilt objekt.
  Ville ikke jordkloden da danne en energi som en motvekt mot energien fra EF, som man tror er det motsatte av gravitasjon?
  Likheten med protonet, og dets indre system er slående, som motsetter seg endring, og derfor avgir all energi det mottar som det ikke trenger for å holde på det stabile systemet sitt, og denne energien det avgir, må ha motsatt virkning, enn den som objektet mottar.
  For jorden blir det til, blant annet. et magnetisk felt, som ikke er så sterkt, men domineres av gravitasjonen som hjelper den med å avvise det meste av energien den ikke har bruk for.
  Materien er altså utsatt for et press fra universet, og den motstår dette presset ved å danne en motkraft som virker i motsatt retning av universets påvirkning.
  Og denne motkraften må være det vi kaller gravitasjon.
  Dette er helt analogt med lys-påvirkning på materien..
  Den også øver et press i en retning på materien, og noe av lyset returneres i motsatt retning en lysets retning, og det er den eneste grunnen til at vi kan se materien.
  Vi sier bare at materien reflekterer lyset.
  For det er slik vi oppfatter all materie, og ikke det faktum at det er materiens måte å unngå en forandring på sin identitet.
  Jeg synes dette er en naturlig forklaring på hva gravitasjon, magnetisme og elektrisitet virkelig er, og hvordan disse kom istand. Akkurat dette står tindrende klart for meg.
  All materie har en indre struktur, og tregheten gjør at det har en ulyst til å endre på dette.
  Varme kan overføres over avstand i form av stråling.
  Og fører til bevegelse i materien, og hvis bevegelsen øker et sted, det vil si at temperaturen stiger,så avgir det varme som stråling til steder med lavere temperatur.
  Det vil si at bevegelsen jevner seg ut.
  Det betyr at materien alltid er stabil, og det er nesten umulig å endre på denne stabiliteten.
  Derfor avgir det all påvirkning utenfra, og hvis den er jevn og kontinuerlig, så kvitter den seg med den ved å danne gravitasjon, magnetisk felt og også elektrisk felt.
  Vi kan bare se på solens påvirkning på materien.
  Vi sier at en gjenstand reflekterer sollyset, men det er i virkeligheten motviljen mot endring i systemet, som gjør at den avgir det den mottar for å holde på den indre strukturen.
  All materie er formet av en varme-energi som den hele tiden mottar, og elektromagnetisk kraft og på atomnivå, svak og sterk kjernekraft., og alt dette gjør at den er akkurat slik den er.
  Så la oss slå oss til ro med denne erkjennelsen, og avvise teorien om FM. men hvordan i all verden skal man forklare egenskapen til en varig magnet?
  I følge energiloven, som er en naturlov, kan ikke energi verken oppstå eller forsvinne!
  Derfor må de kjente energi-formene som er nevnt over, ikke være oppstått, men komme fra en annen energiform, og er det da så helt på jordet å tenke at energien kommer fra universet?
  Altså, mørk materie og mørk energi, eller som jeg kaller det: FM og EF?
  Vi kan ta for oss et grunnstoff, som er den minste delen av materien.
  Selv om det er lite så er det et selvstendig objekt, og vi kan ikke endre på stoffets indre system, uten å påvirke det utenfra, og for å bevare sin identitet, kvitter det seg med inntrengeren,og hvis påvirkningen er konstant og vedvarende, så er det som avgis også konstant og vedvarende.
  Men skulle denne påvirkningen stoppe opp, stopper også utstrålingen fra materien, og da gjenoppretter den sin opprinnelige identitet.
  Det må derfor være noe som gjør at det det er akkurat dette grunnstoffet.
  Og denne kraften må være identisk med grunnstoffets interne struktur.
  Det finnes tusenvis av eksempler på dette.
  Nordlys er et eksempel på at partikler som kommer fra Solen, kolliderer med partikler i atmosfæren, og avgir energien som tilføres i kollisjonsøyeblikket, i form av lysglimt.
  Nøytrinoet er en bitte liten partikkel som finns i store mengder i hele universet.
  Men da det endelig ble fastslått at den hadde litt masse, så betyr det at også den har en potensial frekvens, og det er ikke umulig at den er en viktig del av mørk mateie? (FM)
  Og det er her jeg tror at det er FM, som former og avgjør identiteten til grunnstoffet.
  FM er altså den kraften som kontinuerlig påvirker materien og som gjør at grunnstoffet eksisterer i det hele tatt.
  Jeg er kommet frem til at det de kaller «mørk materie» og vanlig materie er en og samme ting.
  Likeledes tror jeg at det er like mye av begge materie-typene.
  Det vi ikke kan se, har jeg kalt frekvens-materie(FM), fordi det bare er frekvenser.
  Det vi kan se(vanlig materie), består også av frekvenser, fordi all materie har potensialet til frekvenser, (egenfrekvens), og jeg tror at de frekvensene vi ikke kan se, (FM) sørger for at de vi kan se,(materie) også har de samme frekvenser som de vi ikke kan se.
  Frekvensen til døde personer er borte, altså blitt til frekvenser vi ikke kan se, men disse frekvensene vi ikke kan se, kan gjøres synlige, fordi de eksisterer som frekvenser vi ikke kan se.. Disse frekvensene som vi ikke kan se, men som kan gjøres synlige, kan teoretisk eksistere i evig tid.
  Men frekvenser er energi og kan verken oppstå eller forsvinne, derfor må de alltid ha eksistert!
  Men hva menes egentlig med all materie er et stabilt objekt?
  Alt vi ser er sammensatt av mindre bestanddeler.
  En gjenstand, en dråpe vann, ja, hva som helst er materie, og størrelsen har ingen betydning.
  Det er og blir et stabilt objekt, og endrer seg ikke uten at vi påvirker det utenfra med en eller annen kraft!
  Dette ser vi så mange eksempler på!
  Reflektert lys og lyd skjer fordi materien kvitter seg med overflødig energi.
  Det samme skjer når vi for eks. sitter i en bil som endrer hastigheten.
  Kroppen vår tilføres energi, som den kvitter seg med ved bevegelse, og alltid i motsatt retning!
  Kroppen vår består av millioner stabile objekter, som hver og en har helt bestemte funksjoner.
  Hvis en slik bestanddel, av en eller annen grunn, får sitt interne system endret, så vil funksjonen den hadde, også bli endret, og da vil det, i verste fall, føre til en sykdom.
  For eks. diabetes som skyldes endring i en kjertels interne system, slik at den ikke fungerer som den skal.
  Sansene våre har som sagt, en begrenset oppfattelsesevne, og oppfatter bare frekvenser med bestemte bølgelengder.
  Og det kommer av at sanse-reseptorene har en viss størrelse, som bestemmer egenfrekvensen.
  Nå er det heldigvis slik at våre sanser er tilpasset miljøet vi er i, slik at de har akkurat de rette dimensjoner som gjør at de kan nyttiggjøre seg den energien som alltid påvirker oss.
  Og det gjelder lys, lyd og hvorfor ikke også FM.
  For å ta lys, så påvirker det bestemte organer, eller en samling partikler i øynene som ved resonans, omdanner lysfrekvensen, og sender den derfra videre til hjernen, og her vil denne resonansen også oppfattes som behagelig eller ubehagelig.
  Lysets frekvens har altså en potensial partikkelform, som tilsvarer partikkelen i øyet!
  Jeg tror øyet er et stabilt objekt, med et internt system, og det skal ikke store endringer til før vi merker det.
  Bare et lite rusk på øyet er nok til det fungerer dårligere.
  Men det har et internt system, som det beholder ved å avgi lysfrekvensen til hjernen, men et rusk fjerner det på en annen måte.
  Øyet er altså ikke slik skapt at det kan omforme partikler til frekvenser, men det finnes andre organer som kan det. (tungen for eks)
  Er det noen som tror at komponentene i øyet til vanlig er i ro, og aktiviseres bare når lyset påvirker det?
  Øyet er hele tiden avhengig av en jevn påvirkning utenfra for å være et stabilt objekt.
  Men det må være mer enn varme som påvirker det.
  Vi ser daglig bilder av forlengst avdøde mennesker både i TV og på film.
  Frekvensene som danner bildet har vært lagret som potensiell energi, i arkiver og datamaskiner, og kan tas frem og vises for oss når som helst.
  Bildet viser oss døde mennesker, og vi kan høre dem tale, omtrent som å se dem i live, men bildene og lyden er elektriske frekvenser uten dette viktige livet, men fortoner seg for oss som de virkelig var levende.
  Det er nok ikke mange som tenker på hva de i virkeligheten ser på TV eller film. Men jeg er overbevist om at det vi ser og hører er frekvenser og vibrasjoner.
  Det vi ser er lysfrekvenser med mange forskjellige bølgelengder.
  Og hvis vi ser et menneske på TV, så er det vi ser, og oppfatter som et menneske, bare en samling av utallige frekvenser, som til sammen danner disse frekvensene som utgjør en helhet, eller det som jeg kaller et frekvens-samvirke.
  Her er altså alle frekvensene, som er selve mennesket, gjort synlige for oss. De har altså ikke vært borte, men eksistert som potensielle frekvenser, akkurat slik som de var da de var i live, men livet er ikke tilstede i disse frekvensene.
  Og da melder spørsmålet seg: Oppstod frekvensene vi kan se, først når materien ble til, eller når det gjelder oss, når vi ble født?
  Hvorfor er det så vanskelig å tro at et menneske har eksistert som en potensiell frekvens i universet?
  For frekvenser er energi, og kan ikke oppstå eller forsvinne. Da må frekvenser vi ikke kan se, og som er identiteten til et menneske, eller materie, alltid ha eksistert?
  Og det er dette jeg prøver å få folk til å forstå i boken min.
  Og det vi hører er lyd-frekvenser, også med flere bølgelengder.
  Så det er akkurat det samme som skjer med lyd.
  Øret er også et stabilt objekt med et internt system som avgir lyd-frekvensen til hjernen!
  Impulsen til hjernen er elektriske signaler, som tyder på at det ikke er elektroner i bevegelse, fra øret til hjernen, men frekvenser med svingninger som tilsvarer lyden.
  Elektrisk strøm har alltid blitt sett på som elektroner i bevegelse, men jeg synes det er lettere å forstå elektrisk strøm, hvis det er frekvenser.
  Og da kan også elektrisitet ha vært en potensiell frekvens i universet?
  Men lys og lyd må ha en energikilde som skaper lyset og lyden.
  Og man kan da ikke nekte for at både lys og også lyd er vibrasjoner med bestemte frekvenser!
  Nå har vi sett at i hvert fall to av sansene våre er mottagelig og kan omdanne vibrasjoner til meningsfylte signaler!
  Men det gjelder bare lys og lyd!
  Men hva med lukt og smak?
  Disse sansene kan ikke, som lys og lyd, omgjøres til elektriske signaler og befordres over avstand ved hjelp av bølger og frekvenser slik som lys og lyd.
  De forårsakes ikke av stråling, men av materie som påvirker oss, i form av partikler på tungen eller i nesen, men disse partiklene har potensialet til bestemte frekvenser, (egenfrekvens) og hvordan kommer de i stand?
  Og jeg tror at det er her FM kommer inn.
  For det må jo være noe som får partikler til å vibrere?
  Og ingen av sansene våre kan frakte partikler til hjernen.
  Den reagerer bare på frekvenser, og de blir sendt som impulser til hjernen.
  Som øyet og øret, er også tungen et stabilt objekt, med et internt system og avgir partikkelens frekvens til hjernen!
  Og det er akkurat det samme som skjer med nesen!
  Derfor får jeg ikke fra meg tanken om at partiklene på tungen og i nesen, avgir et signal som videre-befordres til hjernen, og som vi oppfatter som smak og lukt?
  Vår hjerne vurderer altså signalene den mottar, og ser etter faresignaler som advarer oss om noe er galt.
  Alle mennesker på denne kloden har dette vidunderlige instrumentet som gjør oss til et høyere-stående vesen, men vår adferd og oppførsel er egnet til å vekke bekymring, og min drøm er en forent verden, med lik fordeling av de nødvendige levnetsmidler, hvor sult og krig er en saga blott!
  Til slutt vil jeg lansere et nytt ord som betegner alle mennesker på Jorden, og det er : TELLUSIANERE!

 2. Tellusianere!
  Dette er en del av en bok jeg har skrevet om universet,men ingen forskere her i landet tror på det,enda jeg mener å ha konkrete bevis for at det er sant.
  Derfor prøver jeg et annet land,men regner med samme reaksjon!
  Jeg har hele tiden påstått at alt vi kan se,er påvirket av en kraft fra universet!
  Dette faller vitenskapen tungt for brystet, og nærmest ler av en slik påstand.
  Derfor er det ingen som tar det seriøst, men jeg får det ikke fra meg,fordi det samsvarer utrolig godt med loven om energiens bevarelse, som alle forskere er enige om er rett!
  I hele mitt liv er jeg styrt av enorm nysgjerrighet,og en like stor vitebegjærlighet,og det har ført til at jeg alltid ble sett på som en underlig skrue med altfor mye fantasi.
  Men salige Einstein sa en gang at fantasien betyr alt,og føyde til at fantasien forteller oss om høyde-punkter i kommende oppdagelser og oppfinnelser.
  Derfor har jeg alltid spurt, HVORFOR og HVORDAN og HVA!
  Derfor har jeg ofte irritert forskere og vitenskapsmenn,ved mine, for dem,mine dumme spørsmål,men har ennå ikke fått et tilfredsstillende svar.
  Og jeg har en sterk mistanke om at forskerne ikke vil ha noen innblanding fra amatører!
  Har vi ikke alle et ansvar og en plikt til å bidra med det vi kan for å bedre forholdene for oss mennesker, og også dyr, ja, alle levende skapninger?
  I dag så har det skjedd igjen, oljesøl og og ødelagte strender.
  Er det ikke snart på tide å tenke nytt og komme all forsøpling til livs?
  I flere år har jeg forsøkt å få forskere og andre, inn på tanken om at vi har noe å hente i universet.
  Og da tenker jeg først og fremst på energi!
  Og frem for alt en energi som ikke forurrenser!
  Er vi ikke snart nødt til å tenke nytt,før vi ødelegger kloden vår?Hvorfor er det vanskelig for folk å tro at universet er vår eneste redning.
  Jeg kan legge frem konkrete bevis for at vi har mer enn nok energi å hente derfra, men ingen tror på det og regner meg for å være en forskrudd person som svever opp i skyene!
  Beviset ligger opp i dagen, og selv et barn ville ikke ha vanskelig å forstå det. Jeg skal bare ta med det som alle mennesker vet og kjenner godt, nemlig materiens energi!
  Alle vet at alt det vi kan se er det vi kalle materie, og de fleste er enige om at materie er det samme som energi!
  Men når jeg konfronterer dem med en naturlov, så inntar de fleste den samme holdning som «kjerringa mot strømmen»
  Denne naturloven som jeg mener, er kort og godt, termodynamikkens første hovedsetning som lyder: Energi kan ikke oppstå og ikke forsvinne, men bare skifte form!
  Dette er så godt dokumentert, at ingen tviler på lovens gyldighet. Materie er energi, men er ikke oppstått!
  Materien danner stadig stabile objekter, lite som et atom og store som planeter!
  All materie har et internt system som gjør det er akkurat slik det er!
  Så langt er vitenskapen med.
  Men når jeg henviser til denne loven, så benekter de at materie er en energiform som er dannet av en annen energiform, og når jeg påstår at den kommer fra universet, så bare ler de av meg og ber meg oppsøke lege!
  Energien i materien er ikke en egenskap hos materien!
  Den er ikke energi uten grunn!
  En annen type energi gjør seg om til materie!
  Og jeg påstår altså at den kommer fra universet og kalles for «mørk energi».
  De som benekter det, benekter også den loven, som de selv har anerkjent og som jeg har referert til!
  Typisk «kjerringa mot strømmen», akkurat som Irving benekter Holocaust, eller alle de som benekter evolusjons-læren!
  Jeg har enda mange andre ting som beviser dette som jeg her kommer med, men det hjelper ikke med bevis, ikke en eneste en tror meg, enda så stor betydning det ville ha for klimaet og energibehovet! Jeg er verken forsker eller vitenskapsmann, men er fylt med nysgjerrighet og undring og og spør ofte hvorfor, hvordan og hvorledes!
  Nå er det opp til andre å bedømme verdien av disse tankene, og eventuelt føre de videre!
  Nå skal vi først bare forsøke å analysere hva som i virkeligheten skjer nå vi sitter i en bil som akselererer fra 0 til 1.000 meter på ett sekund.
  Når vi går inn i bilen blir vi en del av et stabilt objekt med et internt system, som gjør at vi ikke forandrer oss, men er akkurat slik vi var, før vi gikk inn i bilen.
  Så starter bilen og flytter seg tusen meter på ett sekund!
  Hvis vi måler bensin-forbruket, så la oss si at det er forbrukt en liter på å flytte bilen denne distansen.
  Så kommer spørsmålet: Hvor mye drivstoff gikk med på selve flyttingen?
  Hvis vi ser bort fra det som gikk med til å overvinne hindringer, slik som luftmotstand og friksjon, så var det altså en liter energi vi trengte til selve flyttingen.
  Men det skjedde noe mer!
  De som satt i bilen,eller alt som var i bilen, ble skjøvet bakover av en usynlig kraft, som var helt bestemt mengde energi.
  Hvis vi tenker oss at bilen var tusen meter lang, så ville vi blitt skjøvet helt bakerst i bilen og det også ville skje på ett sekund,hvis vi ser bort fra svinnet!
  Og da blir konklusjonen, at å flytte en gjenstand tusen meter på et sekund, forbrukes en viss mengde energi, men det vi forbruker av drivstoffet, tilsvarer den energi-mengde som ble brukt til å skyve oss tusen meter bakover, og det må bety at denne kraften som skjøv oss bakover, ikke kunne komme fra bilens drivstoff, men måtte være en kraft som kom et annet steds fra!
  Men hvor kom den fra, og hvordan greide denne usynlige kraften å «dytte» oss bakover, uten fysisk kontakt?
  Den kom altså utenfra og «dyttet» oss, men vi kjente ikke at noe rørte oss, allikevel så ble vi flyttet like langt som bilen, men i motsatt retning?
  Hvordan kan man forklare dette?
  Jeg tror at den kraften som dyttet oss bakover, er den samme som gjør at vi faller mot bakken, hvis vi hopper ned fra hustaket!
  Men hvis det er sant, så er den usynlige kraften en kraft som har motsatt retning enn den som trakk meg ned fra hustaket og ned på bakken!
  Akkurat det samme som skjedde da jeg satt i bilen?
  Men jeg falt ned fra hustaket, men jeg «falt» også på en måte bakover i bilen også?
  Det er ingen forskjell på å falle ned og skyves bakover.
  All er bevegelse og må skyldes en kraft som får oss til å flytte oss fra et punkt til et annet!
  Vi kan ikke flytte på noe uten å bruke en kraft fra utsiden.
  Flytting av en gjenstand er det samme som å gjøre et arbeid!
  Og til det så må det brukes energi!
  Men tilbake til bilen og kraften som gjorde et arbeid ved å flytte oss fra ett sted til et annet!
  Det som er rart er at energien i drivstoffet flyttet bilen (og oss) fremover, mens den usynlige energien flyttet oss bakover?
  Hvordan henger dette sammen?
  Men hvis det er den samme kraften som flyttet meg fra hustaket og ned på bakken, som den som flyttet oss bakover i bilen,så må denne usynlige kraften i begge tilfelle være rettet i motsatt retning enn flyttingen nedover og flyttingen bakover!
  Bilens fartsretning er fremover, men vår fartsretning er bakover!
  Min fartsretning nedover, må skyldes en kraft med fartsretning oppover!
  Så dette var noe å reflektere å fundere på.
  Så tenkte jeg at når jeg var i bilen eller på hustaket, så var jeg i besittelse av en bestemt mengde energi, og tenkte at energien som var i meg og som flyttet meg, måtte i begge tilfelle være noe som virket på meg, slik at den total energien i meg ble forsterket og det kunne risikere å forandre det som var meg?
  Men hele kroppen min er slik sammensatt, at den motsetter seg en hver forandring, og Ikke ville jeg bli varmere og ikke ville jeg bli større? I boken prøver jeg å gi en forklaring på hvorfor vi er sammensatt slik vi er!
  Derfor var jeg ikke glad for den ekstra energien som jeg mottok!
  Jeg måtte på en eller annen måte bli kvitt den uten å bli annerledes! Og det var akkurat det som skjedde da jeg flyttet på meg. bakover!
  Da gikk denne ekstra energien som noen gav meg, over til å flytte meg fra hustaket og ned, eller til å flytte meg bakover i bilen, og jeg ble altså ikke forandret, men forble akkurat den samme.
  Nå visste jeg at jeg måtte bruke noe energi for å komme meg opp på taket, og den energien hadde jeg ha fått fra maten jeg spiste, på samme måte som bilen fikk energien fra drivstoffet for å flytte seg.
  Både drivstoffet og maten er energi som omdannes til bevegelse, som også er en for form for energi og det forsto jeg, men bevegelsen nedover og bakover er også energi, men den kom verken fra mat eller bensin.
  Men noe energi måtte også omdanne seg til disse bevegelsene også, og den måtte komme et steds fra?
  Jeg fant ingen annen forklaring på det, uten å måtte tenke meg at den måtte komme fra universet, som var det som tilførte meg denne energien!
  Men bilens bevegelse var rettet en vei, men min bevegelse var rettet en stikk motsatt vei!
  Så tenkte jeg at hvis denne kraften kom fra universet og ble til en bevegelse, så måtte min bevegelse nedover også komme fra universet, og retningen denne kraften hadde, måtte være analog med retningen som bilen hadde, og siden min bevegelse var motsatt av bilen, så måtte min bevegelse nedover, være motsatt rettet enn den kraften som jeg antok kom fra universet!
  En enkel og logisk forklaring på gravitasjonen! (tyngdekraften)
  Så konklusjonen på dette må være at vi alltid påvirkes av en kraft fra universet, men det er ikke den som omdanner seg til bevegelse, men den endrer vårt indre eksisterende system, som holdes stabilt av en annen kraft som også kommer fra universet, og som motsetter seg alle forsøk på å endre dette systemet, og hvis forholdene er slik at den ene kraften fører til en endring i dette systemet, så er det kroppen selv som omdanner denne kraften til bevegelse, og den eneste måten å bli kvitt den, var å bevege se i motsatt retning!
  Dette er nok ikke tilstrekkelig til å overbevise noen, så jeg ser meg nødt til å komme med flere eksempler, som kan virke troverdig.
  Jeg har derfor viet litt oppmerksomhet til magnetisme og elektrisk kraft!
  Vi vet at vi kan få et stykke jern til å bli en magnet ved å sende elektrisk strøm rundt det.
  Den alminnelige og veletablerte forklaring på dette er at strøm er elektroner i bevegelse som da produserer magnetisme!
  Det blir derfor vanskelig å prøve å endre på dette synet på magnetisme, som har vært anerkjent og vedtatt som det eneste rette. Men det er en del uklare momenter som er egnet til å så tvil om riktigheten av vitenskapens syn på dette fenomenet.
  Jeg våger allikevel å trosse dette vel anerkjente syn, og heller se på magnetisme som en universell energiform.
  Jeg mener derfor at strømmen vi sender rund dette jernstykke bare endrer litt på jernets indre struktur, slik at forholdene blir slik at magnetisme kan oppstå.
  For det at det bare under spesielle omstendigheter at energi kan omdanne seg til en annen energiform, er vel en anerkjent og akseptert enighet om.
  Og at magnetismen forsvinner når vi bryter strømmen, er med på å stadfeste synet på at det er strøm som skaper magnetisme.
  Hvis jeg nå påstår at jernet bare følger en naturlig lov og gjenoppretter sin opprinnelig struktur, så er forholdene ikke lenger slik at magnetisme kan oppstå.
  For å beholde magnetismen må vi forsøke å hindre at jernet gjenoppretter strukturen sin, men beholder den strukturen den hadde når strømmen gikk, og det vet vi er mulig ved å blande noen få karbon-atomer i jernet.
  Da har vi løst problemet med gjenopprettelsen, og da er forholdene de rette for at magnetisme kan oppstå og vedvare!
  Men når vi ser at magnetismen ikke skyldes elektrisk strøm, hvordan kan den da oppstå og vare ved i lang tid?
  Her mener jeg at det er den samme kraften som jeg har vært inne på før, som omdanner seg til magnetisme!.
  Men det er mer som jeg har satt søkelyset på, nemlig hvordan oppstår elektrisk strøm?
  Vi vet at den kan ikke oppstå, så derfor må det være en annen energiform, og her også må det spesielle forhold til, for at en form skal omdanne seg til strøm.
  I en coil er det en primærspole som er omsluttet av en sekundær-spole. Hvis vi sender strøm i primærspolen, går det strøm i den ytre spolen i de samme øyeblikk vi kobler strømmen til.
  Dette har en påfallende likhet med start av en bil.
  Strømmen endrer det interne systemet, som motsetter seg endringen, og kvitter seg med den ekstra energien den er tilført.
  Helt analogt med bilens hastighets endring.
  Når strømmen i spolen er jevn, eller bilen holder en jevn fart, er det interne systemet i balanse, både i spolen og i bilen, men kobler vi av strømmen, eller bråstopper med bilen, så vil det interne systemet bli endret og nå kvitter både spolen og bilen seg md den energien de fikk ved starten, og på nytt skaper balanse i systemet!
  Så vi må bare anerkjenne at enhver endring i materiens interne system skaper en eller flere energiformer, og jeg har bare tatt med de mest kjente som er gravitasjon, magnetisme og elektrisk kraft!
  Vi har sett at vi kan lage forhold som skaper magnetisme, og gjøre disse forhold permanente, og så er spørsmålet om vi kan lage forhold som skaper strøm, og finne ut hvordan vi skal gjøre disse forholdene
  også permanente?
  De er enige om at materien er energi, og derfor er det vanskelig å forstå hvorfor de benekter at energien i materien, også må eksistere i universet, og som danner energi i materien!
  Det blir nok vanskelig å finne de rette forholdene som må til for få elektrisk kraft ut av universet, men jeg tror den største vanskeligheten vil være å overbevise forskere og myndigheter om denne enestående mulighet som ligger i universet!
  Som jeg har vært inne på tidligere, er det å ha en tro, et nødvendig hjelpemiddel, som vi mennesker heldigvis er i besittelse av, for er vi uten tro,så er vi ikke i stand til å utføre noe som helst.
  Derfor er både nyttig og fornuftig å ha en tro på noe, ikke minst på seg selv, men her skal det bare handle om en bestemt tro som er offentlig godkjent, og regnes av noen, for å være vår viktigste tradisjon.
  Da folk har forskjellige meninger,er det ikke til å unngå at noen tviler på verdien av slik offentlig tro, og stiller kritiske spørsmål om denne troen er egnet til å være til beste for folk, og de påpeker svakheter og uheldige konsekvenser som troen fører med seg.
  Den kristne troen har en blodig forhistorie som skoleelever heller hører lite om, og de ugjerningene som ble begått,og fremdeles begås, får liten omtale i mediene, og de som prøver å komme til, blir vanligvis ikke særlig godt mottatt.
  Vi ser på andre lands tradisjoner og deres religion som noe vi helst vil bli kvitt, og fordømmer det de praktiserer som umenneskelig, og deres guder blir sett på som avguder,og deres adferd som hedensk og uakseptabelt!
  Så sikre er vi på at vår religion er den eneste rette,og våre tradisjoner så gode, at vi avviser et hvert forsøk på å så tvil om at den også har sine tvilsomme sider.
  Da jeg er nokså fortrolig med universet,har det gitt meg en tro som heller ikke kan dokumenteres, men den er mer menneske-vennlig,og har ikke så mange skade-virkninger som den kristne tro.
  Den vesentlige forskjellen mellom den og den kristne troen, er en Gud som ikke straffer oss, og i steden at vi får tilbake vårt legeme, tror jeg at vi får et nytt!
  Alle må bare tro hva de vil, men jeg vil at troen skal være til beste for oss!
  Alle må også ha lov til å fortelle om sin tro, særlig hvis man tror at andre blir glade over å høre på. Hvis ikke, så er det best å ha troen for seg selv.
  Troen på at vi kanskje vil få en annen kropp,er kanskje ikke mer troverdig enn at vi skal få tilbake sin egen kropp,men det er en vesentlig forskjell at vi slipper å leve dette livet med denne angsten om hvor vi havner når dette livet er over, og vi slipper tanken om en himmel eller helvete, for i denne troen eksisterer ikke disse!
  Dette mener jeg vil gjøre folk glade over å høre, i steden for å høre om fortapelsen!
  Heldigvis har vi her i landet trosfrihet,så enhver får gjøre seg opp sin mening om hvordan man skal innrette seg i dette livet for å få mest ut av det, og overkomme alle hindringer som møter oss.
  De kristnes tro på et evig liv i paradiset høres forlokkende ut, men deres overbevisning om at vi er syndere,og at Jesus har tatt på seg skylden for det gale vi har gjort,høres ikke så troverdig ut, og slett ikke at hvis vi bare tror på det så blir vi frelst,og da kommer vi til himmelen!
  Men betingelsen var at vi virkelig trodde på denne frelseren,for hvis vi ikke gjorde det,så stakkars oss da.
  Og det er akkurat der forskjellen,mellom min tro på at ingen er syndere, og de kristnes tro på at alle er syndere,og at vi må frelses for å få adgang til Guds rike!
  Og det som Jesus ville frelse oss fra, er noe av de mest grusomme menneskene kan bli utsatt for!
  Troen på dette er blitt en av samfunnets mest troverdige tradisjoner,og det er helt umulig å få endret denne troen til en tro som ikke har disse brutale bivirkninger!
  Mens de kristne følte den intense gleden over å tilbringe en ubeskrivelig deilig tilværelse i paradiset,så virker denne troen litt egoistisk,for det som de ser på som fortapelse,er noe som bare rammer andre!
  Og det de andre var dømt til, var et evig liv et helt annet sted,som slettes ikke var (i følge de troende),en særlig behagelig tilværelse å tilbringe i evigheten!
  Men man må jo kunne spørre seg selv om det å føle glede i denne verden,ikke har så stor betydning,for en tanke om at noen blir utestengt fra det himmelske paradiset,kan ikke være egnet til å skape glede,men å leve dette livet,uten å kunne glede seg over noe må føre til at livet er uten mening.
  Eller er vi mennesker skapt slik at vi nettopp gleder oss over at det bare er de andre som skal lide?
  Det ser ut som om den viktigste meningen er at man først og fremst skal sikre seg selv,og ikke bry seg så mye om at de man er glad i,kanskje er fortapt,bare fordi de ikke har den samme troen som de som er frelst, for er man så heldig å komme til himmelen, så har Gud slettet alle minner om de jordiske vennene,for ellers ville man jo ikke ha noen god følelse,og det hører slettes ikke hjemme i paradiset!
  Spørsmålet er da om dette er mer troverdig enn den troen jeg har valgt, om en evig tilværelse i andre legemer,fordi man ikke forlater universet om man dør,men skifter stadig til en ny kropp, og da er et likt for alle,og man slipper å være engstelig for skjebnen til de man bryr seg om, og som man elsker, og likdan frykten for døden, som så mange er plaget av og som skyldes utelukkende uvissheten om hva som venter oss på den andre siden.
  Selv om ingen av disse to mulighetene noen gang kan bevises, så må det da være bedre å tro på en forflytning av vårt legeme til et nytt, enn troen på en gjenskapelse av vårt gamle,kanskje skrøpelige legeme?
  Når vi mister noen vi er glad i, så er presten den nærmeste man søker for å lindre sorgen,men er presten den som har mest kompetanse,når det gjelder å sette seg inn i andres følelsesliv?
  Hva er det presten kan bidra med som kan trøste de som sørger?
  Han vil sikkert be for den døde, men er ikke den døde frelst,så er prestens bønn kommet for sent,og de pårørende kan da umulig finne noen trøst i prestens budskap om at den døde muligens er fortapt?
  Det er jo mulig at han antyder at det kanskje har skjedd et mirakel, som kanskje kan gi de pårørende et lite håp, men tvilen vil de ha vanskelig å bli kvitt, og når selv presten ikke er sikker på det,så er det lite sannsynlig at de pårørende har noen som helst nytte av prestens trøstende ord!
  Derimot ville en psykolog med kunnskap og innsikt i menneskenes følelse, være bedre skikket til å trøste, for han ville ha forstått de pårørendes tanker og følelse på en langt bedre måte enn presten,for han ville ikke ha ha brydd seg så mye om den dødes eventuelle skjebne,men konsentrert seg om de som var igjen og var fortsatt levende!
  Så derfor vil jeg heller tro på en ny kropp, fordi det gir meg trygghet og fjerner all frykt,som så mange mennesker føler ved troen på en himmel og et helvete!
  Å tro på noe, er noe som er både nyttig og fornuftig, men hvis troen har skadelige bivirkninger i det livet man er i nå, så er det bedre å skifte over til en tro som ikke har så disse skadelige bivirkningene!
  Det er akkurat det jeg har gjort,og det har forandret livet til det bedre,og fjernet både frykten og angsten.
  Derfor synes jeg at vårt samfunn er bygget på en tro,som nesten alle tviler på, men allikevel beholder,fordi det er en tradisjon som er vanskelig å komme bort fra,selv om vi vet at den skaper visse uheldige bivirkninger.
  Å tenke seg å gå over til en annen tidsregning,vekker en storm av protester,fordi det ville bryte våre tradisjoner.
  Jeg kunne tenke meg at månelandingen for 40 år siden kunne være en hendelse som verdt å minnes,da det vel er den største begivenheten som til nå er skjedd i menneskehetens historie. Det er jo en hendelse som angår hvert eneste menneske på denne planeten,mens Jesu fødsel er bare kjent av en 3dje-del av jordens befolkning.

  HARALD BROBAKKEN Kristinsvei 24 0669 Oslo Norway. Tlf. 22.26.71.96


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggers like this: